برای قضاوت تاریخ!

فاطمه پاره تن من است و هر که او را آزار دهد مرا آزرده است