انتشار شصت و سومین شماره ماهنامه الکترونیکی خبری - تحلیلی بلیغ

به اطلاع مخاطبین عزیز می رساند شصت و سومین شماره ماهنامه الکترونیکی خبری - تحلیلی بلیغ (فروردین 1400) منتشر شد

اشکال اصلی بازاریابی شبکه ای باقی است

در طرح های جدید بازاریابی، هنوز اشکال اصلی که استفاده از بازاریاب های بالواسطه می باشد و نوعی «اکل مال به باطل» است وجود دارد