مرجعیت حذف شدنی نیست

دشمنان از مرجعیت و عاشورای حسینی ضربه خورده اند، آنها تصریح کرده اند تا این دو اصل هست نخواهیم توانست در برابر شیعه و پیروان مکتب اهل بیت(ع) کاری از پیش ببریم

جواز مصرف زکات براى طالبان علم، قضات و مجریان حدود

آیا به کسانی که مشغول آموختن علوم واجب هستند زکات تعلق می گیرند؟