قسم فرزند بالغ بدون اذن پدر

با توجه به مساله 2031 رساله که اشاره دارد هرگاه پدر از قسم خوردن فرزند (در هر سن و سالی که باشد) جلوگيرى كند يا شوهر از قسم خوردن زن مانع شود قسم آنان صحيح نيست،آیا منظور از فرزند در هر سن و سالی، حتی بعد از بلوغ فرزند و ازدواج و تشکیل زندگی مستقل را نیز شامل می شود.

قسامه کسانی که هنگام وقوع قتل عاقل یا بالغ نبودند

آیا کسانى که در زمان وقوع قتل عاقل نبوده، یا غیر بالغ بوده اند، امّا هنگام اجراى قسامه عاقل و بالغ شده اند، مى توانند جهت اداى سوگند در این مراسم شرکت کنند؟