عزاداری ها نباید در ذکر مصیبت خلاصه شود | باید سبک زندگی و اخلاق برجسته اهل‌بیت(ع) را تبیین کرد

یکی از رحمت های الهی این است که در توبه را بر بندگان باز کرده است، اگر این توبه نبود مردم آلوده و ناامید می شدند چون وقتی در توبه باز باشد نسبت به آلوده نشدن خود تلاش می کند و اگر گناهی انجام داد امید به بخشش الهی دارد که البته شرایطی دارد که از جمله آن جبران گذشته است