هجرت از محیط آلوده به گناه

در شهری فساد و منکرات و بدحجابى شایع گشته، شخصی که به هیچ وجه تاب تحمّل آن را ندارد. با توجّه به دستور اکید خداوند متعال در قرآن کریم، سوره مبارکه نساء، آیه 100، آیا براى نجات خود از این فساد، بهتر نیست به شهرهاى دیگری هجرت نماید؟

هجرت به جهت ترویج شعایر اسلامی

هرگاه کفّار بر یکى از کشورهاى اسلامى مسلّط شوند، و اظهار شعایر اسلامى در آن کشور مقدور نباشد، ولى امکان هجرت به کشورى که اظهار شعایر دینى در آن ممکن است، وجود داشته باشد، آیا هجرت واجب مى شود؟