شناخت اعلمیت برای کسی که از حوزه علمیه دور است

نسبت به شخصى که از حوزه هاى علمیّه دور است، چگونه امکان دارد که بفهمد فلان آقاى اهل علم ازاهل خبره است یا نه، تا در مورد شناخت مرجع اعلم به قول او اعتماد کند؟

زیارت قبور علما و بزرگان در شب

با توجه به این که شب رفتن به قبرستان کراهت دارد، آیا شب رفتن به زیارت قبر علما و بزرگان نیز کراهت دارد؟