امامت جماعتِ سلسل البول و الریح الشدید

امامت جماعتِ شخصی که نمی تواند ادرار، مدفوع یا باد معده خود را کنترل کند چه حکمی دارد؟

امامت جماعت کسی که از سوند ادراری استفاده می کند

کسی که از سوند ادراری استفاده می کند امامت جماعت او چه حکمی دارد؟

امامت شخصی که حجامت کرده

اگر شخصی حجامت کند می تواند امام جماعت شود؟

امامت شیعه برای نماز مستحبی در حالت تقیه

اگر فرد شیعه امامت جماعت نماز مستحبی مانند نماز تروایح را در منطقه سنی نشین به خاطر تقیه قبول نماید چه حکمی دارد؟

امامت جمعه و جماعت ولد شبهه

امامت جمعه و جماعت ولد شبهه یا کسی که نطفه او در عادت ماهیانه منعقد شده است چه حکمی دارد؟

امامت زن برای نماز

آیا امامت جماعت برای زن اشکال دارد؟

اولویّت سادات در امامت جماعت

در صورت حضور دو روحانی سید و عام برای اقامه ی جماعت، اولویت با کدام می باشد؟

امامت کثیر الشک

آيا کثير الشک مي تواند امام جماعت شود؟

اجازه نامه برای امامت جماعت

آیا برای امامت جماعت فرد غیر معمم، داشتن اجازه نامه از مرجع تقلید لازم است؟

امامت نماز عید در دو محل

آیا نماز عید را مى توان به جماعت در دو مکان امامت کرد؟

امامت مسافر برای نماز عیدین

کسی که مسافر است ایا میتواند امام جماعت نماز عید فطر باشد؟

امامت کسی که قبلا نماز آیات را فرادا خوانده

نماز آیات اگر فرادا خوانده شده دوباره همان شخص می تواند امام جماعت بایستد؟

ناتمام ماندن نماز و جایگزین شدن شخص دیگر

در نماز جمعة یا عید اگر امام (به هر دلیلی، متعذرا یا بدون. عذر شرعی) نتوانست خطبه ها یا نماز را بخواند! در این صورت آیا فرد دیگر میتواند امامت کند؟

امامت کسی که وظیفه اش جمع است

کسی نماز را احتیاطا هم قصر و هم کامل می خواند می تواند نماز جمعه اقامه کند؟

امامت زن برای نماز جمعه

آیا زن می تواند امام جمعه شود؟

شرایط لازم برای امامت نماز جمعه

امام جمعه چه شرایط باید داشته باشد؟